top of page

Referat af generalforsamling i Børkop HK d. 29/4 2019

Velkomst ved formand Morten Kristensen

 

1. Valg af dirigent​

Hanne Sanko blev valgt til at være dirigent. Det blev konstateret, at der rettidigt var indkaldt til generalforsamlingen, og at bestyrelsens er beslutningsdygtig.

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formand Morten Kristensen

 

Først og fremmest tusind tak til jer frivillige, der har gjort et kæmpe stort stykke arbejde for at få klubben til at køre. Med jer er det lykkedes at køre endnu en god sæson til ende. Der er plads til flere frivillige, så dem vi er, skal varetage færre opgaver.

 

I år er trille-trolle holdet kommet op at stå. Tak til Peter og Rikke Lorentzen samt hjælper Emma, der har stået for holdet. Der har været en masse børn forbi, og der har været 9 stabile i løbet af sæsonen. Tusind tak til Peter og Rikke for deres indsats. De har sagt ja til at stå for endnu en sæson.

 

U6-U8 har blomstret takket være Anna Cenholt, Annette Nielsen, Jan Pipper og nogle aktive forældre. Spillerne har ud over at være glade og aktive til træning også været til flere stævner. Der er 27 børn, der har deltaget kontinuerligt igennem sæsonen.

 

I U10 årgangen har der gennemgående været 6 piger og 11 drenge. Det har været lidt svært for trænerne at få det optimale ud af træningen – både fordi antallet af piger ikke har været så stort, men også fordi trænerne til dels mangler erfaring. Men trænerne har gjort det godt under de omstændigheder. Tak til jer. I den kommende sæson står Anna Cenholt i spidsen for U11 pigerne og Martin Harbo tager U11 drengene.

 

U12 drengene. A-række holdet har spillet blandt de bedste hold i kreds 8, og i Jylland generelt. Der har været mange tætte kampe, hvor alle hold har kunnet slå alle. C-række holdet har ligeledes været i spændene pulje både i efteråret og her i foråret. Holdet har fået to solide midter placeringer – både før og efter jul. Generelt er der på årgangen et rigtig godt spillermateriale. Mange af drengene har været igennem en flot udvikling i løbet af sæsonen. Der er udsigt til at årgangen på drengesiden vokser i den nye sæson – når årgangen bliver til U13.

 

U12 pigerne har udviklet sig godt i sæsonen. 12 piger har været der hele sæsonen. Holdet mistede fra start en lille gruppe piger, der startede i naboklub. 2 spillere er stoppet i løbet af sæsonen, men 1-2 nye er kommet til. Trænerteam har gjort et godt stykke arbejde – tusind tak til jer. Pigerne tager til stævne til juni i Åbenrå.

 

U14 piger har leveret en god indsats med de 4 spillere, der reelt har tilhørt årgangen. De er blevet hjulpet af et par U12 spillere i løbet af sæsonen, så de har kunnet spille 4+1. Tak til trænerteam for at opretholde dette hold, der løb med førstepladsen i deres pulje.

 

Hos U16 pigerne er der blevet arbejdet godt til træning i løbet af sæsonen af trænere og spillere. Troen på egne evner har dog til tider manglet i kampene hos pigerne på trods af det stabile arbejde, der ellers er gjort. Tak for det gode arbejde med holdet til træner Janne Jørgensen og hjælpetræner Heidi.

 

For U18 drenge har det været både op og ned. Det skyldes at truppen har været smal – bruttotruppen har være på 8 spillere. Holdet vandt A-rækken før jul. Det blev besluttet at prøve 2. division af efter jul. Her blev holdet udfordret på håndboldniveauet til det yderste, og den manglende bredde i truppen gjorde det svært at følge op på det flotte resultat før jul. Nogle af drengene har bidraget til herrer senior på solid vis. Tak til trænerteam for arbejdet.

 

Dame senior havde en stabil halvsæson i efteråret med god sæson med træning hver uge. De rykkede op i serie 2. Anden halvsæson blev ujævn, da flere damer bl.a. meldte sig ud i forbindelse med 2. kontingentbetaling. Holdet rykkede ned i serie 3 igen. Der arbejdes allerede med at sammentømre 1 til 2 hold, da dame senior har haft stor tilgang her sidst på sæsonen. Tak til lederne for det flotte arbejde.

 

Herrer senior truppen har været lidt smal i sæsonen og første halvsæson sluttede med en godkendt mellemplacering. I anden halvsæson var holdet mere sammenspillet, og trods den smalle trup, lykkedes det holdet at tilspille sig førstepladsen og spille om oprykning til Jyllandsserien. Holdet har fået hjælp fra et par U18 spillere, der her igennem har afprøvet seniorhåndbold. Det sociale fungerer godt på holdet, og holdet har som helhed også lagt et stort arbejde i at skaffe penge til klubben via hjælp til Bierfest og uddeling af poser.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab 2017/18 og budget for år 2018/19 v/ DGI kasserer.

 

DGI kasserer havde meldt afbud, og derfor stod næstformand Torben Iversen for gennemgang af regnskab og kommende budget.

Årets resultat viser et overskud på ca. kr. 25.000, hvilket bestyrelsen er meget tilfreds med. Udgifterne er holdt nede, og vi har haft indtægter på bemanding ved Bierfest og salg af skrabelodder med mere. Af ekstraordinære udgifter er der blandt andet en regning til et enkelt holds udeblivelse af en kamp. Denne ene udeblivelse alene kostede over 3.000 kr. Sådanne udeblivelser får konsekvenser i den nye sæson.

 

Næste års budget næsten lig 2018/2019, men der er afsat en stor pulje penge til arrangementer på tværs i klubben.

 

Regnskab og budget blev godkendt.

4. Indkomne forslag

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

Mikkel Møller, Martin Harbo, Line Skovholm og Morten Kristensen var på valg. Morten Kristensen valgte ikke at fortsætte. Mikkel Møller, Martin Harbo og Line Skovholm genopstillede og modtog genvalg for endnu to år. Så to nye medlemmer skulle vælges. Det blev Maya Andresen og Lena Strandhave, som blev valgt ind for en henholdsvis to-årig og et-årig periode.

 

Dermed er alle pladser i bestyrelsen besat og den nye bestyrelse konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Suppleanter blev Jan Pipper og Annette Nielsen.

7. Valg af 1 revisor

Hanne Sanko genopstillede og blev valgt som revisor.

 

8. Valg af 2 revisorsuppleanter

Det blev vurderet at valg af revisorsuppleanter ikke var nødvendigt.

 

9. Eventuelt

Det blev nævnt at der mangler træner for U13 pigerne for den kommende sæson

Her sluttede generalforsamlingen.

​​

Årets træner og årets ildsjæl.

kåring af årets træner: Mikkel Møller

 

Udpegning af årets ildsjæl: Emil Oxholm

 

Mange tak til begge for deres rummelige og alsidige arbejde som trænere og bidrag til det indtægtsgivende arbejde.

 

Til slut et par ord fra formanden.

Jeg har siddet som formand i to år nu, så derfor en lille status.

 

Det vigtigste først: Tusind tak til ALLE frivillige, der har ydet en kæmpe indsats. Holdene har kørt godt, hvilket kan ses af det resultater, der er skabt.

 

Økonomien er på plads med et overskud på 25.000 kr.

 

Som bestyrelse har vi arbejdet for en endnu mere gennemsigtig klub med en stærkere klubånd. Det tager tid. Vi er nået et stykke med dette. Næste sæson er der afsat en stor pulje til fælles aktiviteter, så her får indsatsen et yderligere nøk.

 

Klubben har brug for endnu mere opbakning, især fra forældre, der vil yde til dommerbord og til de indtægtsgivende aktiviteter, som klubben løser. Endelig mangler klubben trænere generelt. Så overvej om ikke du har lyst til at hjælpetræne på et hold – det giver utroligt meget glæde at være træner og frivillig.

 

Børkop HK støtter IKC 7080’s arbejde blandt andet med at skabe et fælles samlings- og mødested mellem Brejning og Børkop

 

Børkop HK vil gerne takke vores sponsorer: Børkop Event Group, Home Brejning Børkop, Vores Grill, La Rosa Italiana og Conrad Cafe. Tak for bidrag fra Banko.

bottom of page