top of page

Generalforsamling d. 19 maj kl. 19:30


Generalforsamling i Børkop Håndbold Klub

Torsdag den 19. maj 2016 kl. 19.30 i Caféen,Gauerslund hallen

Der afholdes ordinær generalforsamling i Børkop Håndbold Klub.

Alle er velkomne.

Der vil blive serveret en sandwich samt vand/øl dertil kaffe/the.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/formand Torben Iversen

3. Regnskab 2015/16 og budget for år 2016/17 v/ kasserer Jan Pipper

4. Indkomne forslag

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af 1 revisor

8. Valg af 2 revisorsuppleanter

9. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

· Jan Pipper: genopstiller

· Brian Thorstensen: genopstiller

· Torben Iversen: genopstiller

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

· Martin Harbo

· Carl Harbo

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag om vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Spørgsmål og forslag kan stiles til formand Torben Iversen på mail: tiv@mail.dk

Vi håber på talstærkt fremmøde – BHK har brug for din opbakning.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

bottom of page