top of page

Referat fra generalforsamlingen


Der blev afholdt generalforsamling i Børkop Håndboldklub torsdag d. 11. maj. Her følger et referat:

Velkomst ved formand Torben Iversen

1. Valg af dirigent

Hanne Sanko blev valgt til at være ordstyrer og dirigent. Det blev konstateret at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen, og at bestyrelsen er beslutningsdygtig

2. Bestyrelsens beretning v/ formand Torben Iversen

Der er skabt flere gode resultater i klubben….

Når håndbold er bedst, er der ingen tvivl om at det er sjovt. Det har ca. 50 nye medlemmer fundet ud af i løbet af sæsonen. For eksempel var U10 pigerne 7 piger ved sæsonstart, men ca. 20 piger da sæsonen sluttede – en stor del af dem har lyst til at fortsætte. Generelt er der nu ungdomårgange hele vejen op til senior. Der er desuden tilkendegivet endnu flere nye medlemmer blandt andet hos U14 drenge og U16 drenge i den kommende sæson.

Klubben er i underskud af trænere og frivillige med andre roller. For at kunne opretholde det flotte aktivitetsniveau, er det nødvendigt at tiltrække flere folk, der har lyst til at yde en indsats. Vi mangler trænere til flere ungdomshold. Det kan være i form af trænerteams, hvor flere løfter træning og holdledelse for et enkelt hold eller hvor 1 person har lyst til at træne et hold. Har du en spirende træner i maven eller er du god til at holde styr på 10-15 drenge eller piger, må du rigtig gerne henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen har desuden indledt et samarbejde med Jysk Håndbold Forbund, der skal hjælpe klubben med at få det fornødne overblik over opgaverne og gøre det endnu nemmere at være frivillig i Børkop HK.

I forhold til tilmelding og betaling er det blevet nemmere at tilmelde sig og betale kontingent i løbet af sæsonen. Der bliver i år opkrævet via hjemmesiden.

Beretningen blev til slut godkendt.

3. Regnskab 2016/17 og budget for år 2017/18 v/ DGI kasserer.

DGI kasserer havde meldt afbud, og derfor stod formand Torben Iversen for gennemgang af regnskab og kommende budget.

Økonomisk har målet for sæsonen været at genoprette en fornuftig balance mellem udgifter og indtægter efter nogle år med pres på egenkapitalen. Klubben er nået flot i mål. En række gamle gældsposter er blandt andet blevet afskrevet. Derudover har DGI stået for kasserfunktionen i den forløbne sæson. Det har været en succes, og udgiften hertil har været yderst rimelig.. Resultatet er et underskud på ca. 30.000 kr. og klubben står tilbage med en egenkapital på 89.000. Klubben står fornuftigt rustet til det nye år.

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for den kommende sæson er lagt an på fornuft. Målet er at opretholde balancen mellem udgifter og indtægter med henblik på et nulresultat. Der vil dog blandt andet være afsat lidt flere penge til trænerkurser og trænere i den kommende sæson end der var afsat i den forløbne sæson.

Budgettet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Mikkel Møller, Line Vedel Skovholm, Morten Kristensen og Martin Harbo.

Torben Iversen, Martin Frost og Henning Borbjerg fortsætter i bestyrelsen.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Brian Thorstensen og Mia Wissing.

7. Valg af 1 revisor

Hanne Sanko blev genvalgt som revisor.

8. Valg af 2 revisorsuppleanter

Julie Møller blev valgt til revisorsuppleant. Det blev vurderet at 2. suppleant ikke er nødvendig.

9. Eventuelt

Der blev udtrykt ros til bestyrelsen for at have gjort et stort arbejde med at bringe orden i økonomien samt for at have et stort arbejde i at tiltrække nye medlemmer.

bottom of page