top of page

Vedtægter for Børkop Håndbold Klub

 

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Børkop Håndbold klub med hjemsted i Vejle Kommune. Stiftet den 12. november 1997.

 

§ 2. Formål

Klubbens formål er at give alle, uanset køn og alder, mulighed for at spille håndbold, herunder at medvirke til fremme af de spillere, der udviser særlig talent for håndboldspillet. Der skal samtidig arbejdes med at skabe et godt socialt og kulturelt miljø under udøvelse af aktiviteterne samt i og omkring hallerne.

 

§ 3. Tilslutning til hovedorganisationer

Klubben er tilsluttet:

A: Jysk Håndbold Forbund

B: DGI Sydøstjylland

 

§ 4. Optagelse / udelukkelse af medlemmer / kontingent

A: Som medlem optages alle, som vil indordne sig under klubbens bestemmelser. Optagelse sker ved henvendelse til én af klubbens ledere. Passive medlemmer optages uden stemmeret.

B: Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der ved usportslig optræden, eller på anden måde, skader klubbens omdømme eller sociale og kulturelle miljø.

C: Kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen, som også bestemmer opkrævningsterminer.

D: Ved kontingentrestance kan bestyrelsen beslutte at udelukke medlemmet.

E. Et udelukket medlem kan på først kommende generalforsamling få prøvet sin udelukkelse.

 

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer. Kontingent skal betales for det halvår, hvori udmeldelse finder sted. Ved kontingentrestance eller anden restance til klubben påføres det skyldige beløb spillercertifikatet.

 

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afholdes hvert år i april måned. Indkaldelsen sker ved annoncering i egnede medier med almen offentlig tilgængelighed, samt ved opslag på klubbens spillesteder senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag,

der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag om vedtægtsændringer, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne

3. Regnskab og budget for det efterfølgende år og godkendelse af disse

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelses medlemmer jf. pkt. A nedenfor

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af 1 revisor

8. Valg af 2 revisorsuppleanter

9. Eventuelt

A: Tre bestyrelses medlemmer samt en revisor vælges for to år på ulige år. Kasserer og tre bestyrelses medlemmer samt en revisor vælges for to år på lige år. Suppleanter vælges for et år.

B: Stemmeret har bestyrelsen, revisorer og suppleanter samt alle medlemmer over 16 år. Forældre til medlemmer under 16 år har en stemme pr. husstand.

C: Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, som er fyldt 16 år. Desuden kan vælges personer over 18 år, som vil varetage klubbens interesser i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

D: Såfremt et af medlemmerne på generalforsamlingen ønsker det, skal personvalg foregå ved skriftlig og hemmelig afstemning.

E: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte stemmeberettigede.

F: Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form.

G: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig motiveret krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære generalforsamling.

H: Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

 

§ 7. Klubbens ledelse

A: Klubben ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

B: Formand, næstformand og kasseren tegner klubben.

C: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær på et bestyrelsesmøde, afholdt senest to uger efter generalforsamlingen.

D: I tilfælde af uenighed i bestyrelsen foretages afstemning, og afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal.

E: Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og kasseren.

F: Kasseren fører klubbens regnskab.

G: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

 

§ 8. Regnskab

Regnskabsåret er 1. maj til 30. april.

A: Der skal hvert kvartal udarbejdes en regnskabsoversigt.

B: Efter hvert regnskabsårs afslutning udarbejder kasseren et driftsresultat og en status, som i revideret form fremlægges på generalforsamlingen.

C: Kasseren fremlægger på generalforsamlingen budgetforslag for det kommende år.

D: Klubbens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for de i klubben indgående forpligtelser, for hvilken klubben alene hæfter med sin formue.

 

§ 9. Klubbens opløsning

Klubben kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Ophører klubben at eksistere skal eventuelle likvide midler og materiale tilfalde børne- og ungdomsarbejde i Vejle Kommune.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling, den 10. april 2002, underskrevet af dirigenten, Peter Lorentsen.

Vedtægter er ændret på generalforsamling, den 3. november 1999

Vedtægter er ændret på generalforsamling, den 8. maj 2000

Vedtægter er ændret på generalforsamling, den 10. april 2002

Ovenstående er gjort elektronisk den 10. december 2010

Vedtægter er ændret på generalforsamling, den 11. april 2012

Vedtægter er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 22.5.2013

Vedtægter er ændret på generelforsamling, den 30. april 2015

bottom of page